Zpět
Vyhlášení voleb do školské rady
21.08.2023

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období říjen 2023 – září 2026 

Ředitel Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby do školských rad základních škol vydaném Radou města Jablonec nad Nisou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

Volby členů do školské rady za pedagogické pracovníky a za oprávněné osoby.

Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení:

·     předseda – Martin Chytka (ředitel školy)

·     členové: Marcela Bedrníková (za oprávněné osoby), Karolína Kopalová (za pedagogické pracovníky)

Volební komise vyzývá k podání nominací kandidátů za oprávněné osoby (zákonní zástupci žáků školy) a za pedagogické pracovníky. Nominační lístky jsou dostupné na sekretariátu školy a na webových stránkách školy.

Volební komise vyhlašuje termínu  voleb v den plánovaných třídních schůzek 21. 9.  2023.

Volby za oprávněné osoby proběhnou v čase od 15:00 do 17:00 ve vestibulu u vchodu „A“ (hlavní vchod) do Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace.

Členy školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků školy) volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volby za pedagogické pracovníky proběhnou v čase od 11:00 do 12:00 ve sborovně.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky volí pedagogičtí pracovníci školy.

Pravidla pro volby a nominaci kandidátů jsou zveřejněna na vchodových dveřích vchodu ˮAˮ i ˮB“ školy, a v příloze č. 1. Nominační lístek kandidáta najdete v příloze č. 2.

Nominace kandidátů končí datem 6. 9. 2023.

Seznam kandidátů bude zveřejněn nejpozději 10. 9. 2023.

Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič od volební komise v den a v čase voleb na určeném volebním místě.

V Jablonci nad Nisou, 21. 8. 2023

 

Mgr. Martin Chytka, ředitel školy

Příloha č. 1 - pravidla pro nominaci

Příloha č. 2 - nominační lístek kandidáta


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -