Zpět
Volby do školské rady
11.09.2020

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období říjen 2020 – září 2023  

Ředitel Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby do školských rad základních škol vydaném Radou města Jablonec nad Nisou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

Volby členů do školské rady za pedagogické pracovníky a za oprávněné osoby.

Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení:

·         předseda – Martin Chytka (ředitel školy)

·         členové: Lenka Bienová (za oprávněné osoby), Karolína Kopalová (za pedagogické pracovníky)

Volební komise vyhlašuje termín voleb a vyzývá k podání nominací kandidátů za oprávněné osoby a za pedagogické pracovníky.

Volby se uskuteční v termínu 5. 10. 2020.

Volby za oprávněné osoby proběhnou v čase od 13:00 do 18:00 ve vestibulu u vchodu „A“ (hlavní vchod) do Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace.

Členy školské rady za oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků) volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volby za pedagogické pracovníky proběhnou v čase od 11:00 do 12:00 ve sborovně.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky volí pedagogičtí pracovníci školy.

Pravidla pro volby a nominaci kandidátů jsou zveřejněna na vchodových dveřích vchodu ˮAˮ i ˮB“ školy, a v příloze č. 1. Nominační lístek kandidáta najdete v příloze č. 2.

Nominace kandidátů končí datem 18. 9. 2020 ve 12:00. Návrhy se podávají řediteli školy.

Seznam kandidátů bude zveřejněn nejpozději 24. 9. 2020.

Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič od volební komise v den a v čase voleb na určeném volebním místě.

V Jablonci nad Nisou, 11. 9. 2020

 

Mgr. Martin Chytka, ředitel školy

 

Příloha č. 1     Pravidla pro volby

Příloha č. 2     Nominační lístek

Příloha č. 3     Volební řád

Příloha č. 4     Informace o školské radě


 
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -