Seznam předmětů

AJ-anglický jazyk       VkO-výchova k občanství
ČJ-český jazyk       Prv-prvouka
D-dějepis       -přírodopis
E-etická výchova       Pří-přírodověda
F-fyzika       PV-pracovní výchova
HV-hudební výchova        VkZ-výchova ke zdraví
CH-chemie       TV-tělesná výchova
Inf-informatika       VL-vlastivěda
M-matematika       VV-výtvarná výchova
        Z-zeměpis

Seznam volitelných předmětů

ČJcv-Cvičení z českého jazyka       -