Výňatky z historie základní školy v Liberecké ulici:

  Historii naší školy lze vysledovat až do roku 1870, kdy byla postavena školní budova ve Školní ulici 11. Dalším mezníkem je rok 1893, kdy byla škola přestavěna do podoby budovy, které se po celá desetiletí říkalo ,žlutá škola'.

Z období 1.republiky máme podrobné údaje od roku 1931, kdy v této budově sídlila:
  Pětitřídní veřejná 1. obecná škola chlapecká
  Pětitřídní veřejná 2. obecná škola chlapecká
  Čtyřtřídní veřejná střední škola smíšená.

  Historie těchto škol je nám podrobně známa do r. 1938. Počet dětí ve třídě se tehdy pohyboval od dvaceti osmi do padesáti. Kronika naší školy pokračuje rokem 1946, kdy na 2. měšťanské škole byly otevřeny 4 ročníky a JUK (jednoroční učební kurz). Jak docházelo k osídlování Jablonce občany z vnitrozemí, dochází k nárůstu počtu žáků ve škole. Jestliže škola měla 1.září r. 1947 153 žáků, v roce 1953 již bylo ve II.osmileté střední škole 22 tříd a jedna třída JUK celkem s 893 žáky, 27 učiteli a 6 vychovatelkami školní družiny. Počty žáků ve třídě byly stále vysoké-33-42. Mimo Školní ulici se vyučovalo v ulici E.Floriánové 8 a Jugoslávské 4. Počet dětí stále narůstal – kulminoval v roce 1954 , kdy škola měla téměř 1000 žáků. Počet dětí ve třídě byl stále vysoký - více než 40. Došlo i na směnné vyučování. Pod mínky pro výuku byly značně nepříznivé. Zlom nastal v roce 1963 , kdy byla otevřena škola na Žižkově vrchu a došlo k odlivu žáků, takže v tomto roce měla škola 19 tříd a 740 žáků. Tento stav však netrval dlouho, pouze do roku 1966 , kdy začala generální oprava sousední ,zelené školy a na naši školu byly přemístěny některé třídy. Tento školní rok byl zajímavý tím, že vycházející žáci vykonávali přijímací zkoušky na střední školy až 13.června a s sebou si nesli závěrečné vysvědčení. Skutečnost,kterou by si asi přáli i současní učitelé.

Fakta k prospěchu a chování– šk.rok 1967-68:
    -693 žáků
    -70 prospělo s vyznamenáním
    -80 neprospělo / v 1.pololetí
    -42 se sníženou známkou z chování

  K 30.6 1970 byl provoz ve školní budově ukončen a začala příprava na generální opravu plánovanou na 2 - 3 roky. Školní rok 1970/71 začal výukou v náhradních prostorách, a to celkem na 6 místech. V ulici E.Floriánové 8, Jugoslávské 4, Liberecké 9, Máchově a Opletalově ulici , Tv v hale OU Bižuterie v dnešní Podhorské ulici. Podmínky pro výuku byly značně náročné, a proto se netrpělivě čekalo na opravu ,žluté školy'. Přišlo však 30.září 1972 a s ním zřícení části školy a následná demolice. Obrázek staré školy před demolicí Místní tisk napsal: „Říkali ji ,žlutá škola' a za dobu své existence se v ní naučilo číst, psát a poznat základy vědění desetitisíce chlapců a děvčat." Není divu. Na rohovém kameni je datum postavení: rok 1870.
  V roce 1974 čteme ve školní kronice: „9.tříd - 342 žáků. Stavba nové školy stále ještě není v dohlednu. Již čtyři roky uběhly od vystěhování bývalé ,žluté školy' ”. Tento stav trval 12 let , do roku 1982 , kdy byla otevřena pro bývalou ,žlutou školu' nová školní budova v Liberecké 26 – naše současná škola. Naplnilo se přání vyučujících i mnoha žáků. Přestože se stěhováním a dostavbou budovy byly značné potíže, především se stavební firmou, která stavbu realizovala. Dnes je vše zapomenuto, protože máme k dispozici školní budovu, která splňuje požadavky kladené na výuku.
  Její historie samozřejmě nespočívá pouze v přemísťování žáků a učitelů z jedné budovy do druhé a problémy s tím spojenými, ale především v každodenní poctivé práci všech, kteří na škole působí. V této poctivé práci chceme nadále pokračovat a připravovat další generace dětí do života.


                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -