ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Důležité informace

Úkolem Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je poskytovat komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ČLENOVÉ ŠPP


Výchovný poradce: Mgr. Štěpánka Šípošová

tel.: 487 370 340
e-mail: siposova@zsliberecka.cz
Konzultační hodiny: dle dohody
Zajišťuje:
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kontakt mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC aj.),
 • péči o žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • metodickou podporu učitelům apod.
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní metodik prevence: Mgr. Patrice Mencová

tel.: 487 370 342
e-mail: mencova@zsliberecka.cz
Konzultační hodiny: dle dohody
Zajišťuje:
 • vypracování a realizaci minimálního preventivního programu,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • preventivní práci nebo včasnou intervenci v třídních kolektivech,
 • spolupráci s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence apod.

Školní speciální pedagog: Mgr. Radomíra Mašková

tel.: 487 370 338
e-mail: maskova@zsliberecka.cz
Konzultační hodiny: pondělí: 9 - 14; středa: 9 - 14; jindy dle dohody
Zajišťuje:
 • speciálně-pedagogickou péči žákům s podpůrnými opatřeními,
 • metodickou podporu učitelům při práci s žáky se SVP,
 • pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů aj.

kariérový poradce: Mgr. Kateřina Kloučková

tel.: 487 370 344
e-mail: klouckova@zsliberecka.cz
Konzultační hodiny: dle dohody
Zajišťuje:
 • kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,
 • informace pro žáky a jejich zákonné zástupce apod.

Důležité informace

  Přihlášky na střední školy
  www.edulk.cz
  www.infoabsolvent.cz
  www.atlasskolstvi.cz
                                                                                                                                        prohlášení o přístupnosti
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -